Pre informačný systém: IS cookies

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)
Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť FATRA EDEN, s. r. o., Kamenná 19, 010 01 Žilina, IČO: 31608507, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).

1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
Účelom spracúvania osobných údajov je: poskytovanie a zlepšovanie služieb, vývoj nových služieb, ochrana používateľov a zabezpečovanie efektívneho vyhľadávania a reklamy
Osobné údaje sa spracúvajú na základe:
dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia,
oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia,
Smernice č. 2002/58 ES Európskeho parlamentu a Rady.
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa vykonáva pre nevyhnutné súbory cookie.

2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: používatelia webovej stránky Prevádzkovateľa
Rozsah spracúvaných osobných údajov: IP adresa (maskovaná); miesto: mesto/krajina (geolokácia); rozlišovanie používateľa a nového používateľa; priemerný čas strávený prehliadaním webovej stránky; rozlíšenie obrazovky používateľského zariadenia; operačný systém používateľského zariadenia; typ používateľského zariadenia; typ webového prehliadača používateľského zariadenia.

3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov
Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Iný oprávnený subjekt
všeobecne záväzný právny predpis podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii
Prenos osobných údajov zo súborov cookie sa vykonáva do Spojených štátov amerických na základe zmluvy o využívaní služby Google Analytics a na základe zmluvy o využívaní služby Google AdWords a to v súlade s čl. 46 ods. 2 písm. c) nariadenia - uzatvorených štandardných zmluvných doložiek so spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
Priamo od dotknutej osoby (prostredníctvom web stránky prevádzkovateľa).

6. Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 24 mesiacov.

7. Profilovanie
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zo súborov cookie profilovaním a to na základe udeleného súhlasu dotknutej osoby (marketingové cookies prostredníctvom využívania služby Google AdWords).

8. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov
Návštevník webovej stránky ako dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou). V prípade ich neposkytnutia Prevádzkovateľ nebude pre zabezpečenie poskytovania, zlepšovania a vývoja nových služieb spracúvať akýkoľvek typ súborov cookie, s výnimkou nevyhnutných súborov cookie.